Riks­ban­ken har miss­lyc­kats

Opinion

Sverige hade un­der 2015 en rad må­na­der med ne­ga­tiv in­fla­tion. I no­vem­ber 2015 var pri­ser­na bara 0,1 pro­cent hög­re än no­vem­ber 2014. Må­let är 2 pro­cents in­fla­tion.
Att pri­ser­na lig­ger stil­la kan sy­nas gynn­samt för kon­su­men­ten men det är sam­ti­digt tec­ken på en sjuk­dom i eko­no­min. Noll­in­fla­tion sig­na­le­rar att det finns för lite ef­ter­frå­gan i eko­no­min för­hål­lan­de till pro­duk­tions­re­sur­ser­na. Det är för hög ar­bets­lös­het i Sverige.

Riks­ban­kens upp­gift är en­ligt la­gen föl­jan­de: ”Så­som myn­dig­het un­der riks­da­gen skall Riks­ban­ken där­ut­över, utan att åsi­do­sät­ta pris­sta­bi­li­tets­må­let, stöd­ja må­len för den all­män­na eko­no­mis­ka po­li­ti­ken i syf­te att upp­nå håll­bar till­växt och hög sys­sel­sätt­ning.”
Riks­ban­ken har un­der snart tju­go år miss­lyc­kats med sin grund­läg­gan­de upp­gift, att ba­lan­se­ra in­fla­tion och sys­sel­sätt­ning.
Om kon­su­ment­pri­ser­na, KPI, hade ökat med 2 pro­cent år­li­gen skul­le pri­ser­na ha ökat med näs­tan 40 pro­cent se­dan 1997. KPI har i själ­va ver­ket ökat med drygt 20 pro­cent se­dan år 1997.
Om in­fla­tio­nen är noll sti­ger lö­ner­na för lite och det be­ror på att det finns ett över­skott på ar­bets­kraft i Sverige. Ar­bets­lös­he­ten kan vara så myc­ket som 1,2 pro­cent­en­he­ter för hög (mot­sva­ran­de 60 000 jobb) jäm­fört med om in­fla­tio­nen le­gat på må­let. De häv­dar pro­fes­sor Lars E O Svens­son f d le­da­mot av

Läs mer här: Riks­ban­ken har miss­lyc­kats

kommentarer