Sam­ar­be­ta över sun­det på jäm­li­ka vill­kor

Opinion

För­sö­ken att sam­ar­be­ta på ett nytt sätt över Öre­sund har fått en ny chans. För­hand­ling­ar­na mel­lan Re­gi­on Skåne, Re­gi­on Hovedstaden och KKR Hovedstaden fort­sät­ter nå­gon vec­ka till. Den 5 ok­to­ber ska det för­hopp­nings­vis kun­nat gå att nå enig­het om hur mak­ten över den nya Greater Copenhagen-or­ga­ni­sa­tio­nen ska för­de­las.
För­hand­ling­ar­na har nått långt. Sty­rel­ser­na ska be­stå av lika många dans­kar och svens­kar (där har dans­kar­na bac­kat), se­nast har enig­het nåtts om att mins­ka kans­li­et i Kö­pen­hamn och istäl­let lita mer till med­lems­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas re­sur­ser.
Knäck­frå­gan är fort­fa­ran­de att Själlandspolitikerna vill ha ord­fö­ran­de­pos­ten två av tre pe­rio­der, ef­ter­som de har två med­lems­or­ga­ni­sa­tio­ner me­dan Re­gi­on Skåne är den enda skåns­ka. Men kost­na­der­na ska för­de­las lika mel­lan Skåne och Själ­land, är par­ter­na re­dan över­ens om. Även sty­rel­se­plat­ser­na för­de­las lika mel­lan Skåne och Själ­land. Rim­li­gen ska även ord­fö­ran­de­pos­ten väx­la mel­lan Skåne och Själ­land. Hur or­ga­ni­sa­tio­nen är på den dans­ka si­dan kan knap­past vara mo­tiv för nå­got an­nat.
Ut­veck­lat sam­ar­be­te över Öre­sund är vik­tigt för ut­veck­ling­en i Skåne. Men det mås­te ske på jäm­li­ka vill­kor. För­hopp­nings­vis kan Henrik Frit­zon, nu för­stärkt med Ka­trin Stjern­feldt Jammeh, över­ty­ga sina dans­ka kol­le­gor om det.

Läs mer här: Sam­ar­be­ta över sun­det på jäm­li­ka vill­kor

kommentarer