Serbiensamarbete kan stoppa va­pnen

Opinion

In­smugg­ling av va­pen och hand­gra­nater har länge varit ett stort pro­blem, efter­som brotts­lingar där­i­ge­nom haft god till­gång på va­pen för sin verk­sam­het.
Den senaste tiden har an­vändningen av hand­gra­nater blivit ett växande pro­blem, inte min­st i Mal­mö men ock­så i flera an­dra städer. Hand­gra­naterna och en stor del av de in­smugg­lade va­pnen har sitt ur­sprung i forna Ju­go­sla­vi­en, inte min­st Ser­bi­en.
Sam­ar­be­te mel­lan po­lisen i Sve­ri­ge och i Ser­bi­en har fö­re­kommit i ett fem­tio­tal ut­red­ningar. Nu ska ett av­tal mel­lan Sve­ri­ge och Ser­bi­en göra det­ta sam­ar­be­te ef­fek­tivare. Po­lis­ut­by­te, så att svenska po­liser finns på plats i Ser­bi­en för att lättare kun­na ta del av in­for­ma­tion om brotts­lingar som agerat i el­ler gent­emot Sve­ri­ge, ska ut­vecklas. Ser­biska po­liser ska ock­så komma till Sve­ri­ge för att få in­syn i hur svenska po­lisen jobbar och kun­na till­fö­ra in­for­ma­tion här.
Det är vik­tigt att ar­beta in­ten­sivt för att strypa flö­det av va­pen och inte min­st hand­gra­nater till Sve­ri­ge. Där­för är av­talet med Ser­bi­en en po­si­tiv ny­het. När brotts­lig­heten blir allt­mer in­ter­na­tio­nell är det vik­tigt att ock­så det in­ter­na­tio­nella po­lis­sam­ar­be­tet ut­vecklas, så att brotts­lig­heten kan mö­tas sam­ordnat över­allt där den fö­re­kommer.
Sam­ti­digt måste grund­pro­blemet – den stora till­gången på va­pen i forna Ju­go­sla­vi­en – ock­så an­gripas. Kan­ske

Läs mer här: Serbiensamarbete kan stoppa va­pnen

kommentarer