Sex är inte utan be­ty­del­se i po­li­ti­ken

Opinion

Brit­tis­ka par­la­ments­le­da­mö­ter har många gång­er bli­vit er­tap­pa­de bok­stav­ligt ta­lat med byx­or­na nere. Sex­skan­da­ler har va­rit van­li­ga i Lon­don­po­li­ti­ken.
Men det är inte bara där som sex kan ha en roll i po­li­tis­ka sam­man­hang. I hel­gen av­bo­ka­de den nord­ko­re­ans­ka mu­sik­grup­pen Moranbong Band sina fö­re­ställ­ning­ar i Pe­king ef­ter att ha bli­vit snabbt hem­kal­lad till Pyon­gy­ang.
Ryk­ten om att nå­gon av band­med­lem­mar­na skul­le ha haft en sex­u­ell re­la­tion med dik­ta­torn Kim Jong-un, of­fi­ci­ellt en tro­gen fa­mil­je­far, sägs ha le­gat bak­om det plöts­li­ga och över­ras­kan­de be­ske­det.
I Syd­af­ri­ka spar­ka­de ny­li­gen pre­si­dent Zuma den re­spek­te­ra­de fi­nans­mi­nis­tern Nhlanhla Nene utan att nå­gon för­klar­ing gavs. Nu sägs pre­si­den­ten ha haft en sex­u­ell för­bin­del­se med en sty­rel­se­le­da­mot i hel­stat­li­ga South African Air­ways. Bo­la­get har eko­no­mis­ka pro­blem och fi­nans­mi­nis­terns åt­gär­der har inte upp­skat­tats av Zumas ”vän”.
Att Zuma se­dan län­ge va­rit känd för sina sex­u­el­la es­ka­pa­der, bland an­nat var han åta­lad för men fri­kän­des från en våld­täkt, gör ryk­tet mer san­no­likt.
Inte hel­ler Sverige är helt utan ”af­fä­rer” inom po­li­ti­ken. Den mest kän­da är kan­ske när då­va­ran­de fi­nans­mi­nis­tern Erik Ås­brink och då­va­ran­de skol­mi­nis­tern (nu ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter) Ylva Johansson of­fent­ligt för­kla­ra­de att ”vi är kära i var­and­ra”. Det led­de till att Johansson tving­a­des avgå. Så säg inte att sex inte kan ha

Läs mer här: Sex är inte utan be­ty­del­se i po­li­ti­ken

kommentarer