Siffertricksande räd­dar bud­get­ta­ket

Opinion

Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) gör som hon lär­de sig av Gö­ran Pers­son när hon var pla­ner­ings­chef på stats­råds­be­red­ning­en och se­dan stats­sek­re­te­ra­re på fi­nan­sen – hon trick­sar lite med be­tal­ning­ar­na för att kla­ra ut­gifts­ta­ket.
Det gjor­de An­ders Borg (M) ock­så nå­gon gång så pro­tes­ter­na lär inte bli allt­för hög­ljud­da. Or­sa­ken till att det är risk för att ut­gifts­ta­ket spräcks näs­ta år är den ovän­tat sto­ra asyl­in­vand­ring­en un­der hös­ten, så möj­lig­he­ter­na att för­ut­se kost­nads­ök­ning­en var näst in­till obe­fint­lig när ut­gifts­ta­ket fast­ställ­des.
Ge­nom att förutbetala EU-av­gif­ten, en del av bi­stån­det och vis­sa stats­bi­drag till kom­mu­ner­na och ock­så se till att det mes­ta av er­sätt­ning­ar­na till lant­bru­kar­na be­ta­las ut på rätt år, vil­ket Jord­bruks­ver­ket hade svårt att kla­ra av utan tyd­li­ga di­rek­tiv från re­ger­ing­en, räk­nar An­ders­son med att det inte ska bli någ­ra pro­blem med att kom­ma un­der ut­gifts­ta­ket.
Man kan und­ra över po­äng­en med ut­gifts­ta­ket om det går att kom­ma runt reg­ler­na så en­kelt. Å and­ra si­dan krävs att det finns ut­rym­me un­der ta­ket i årets bud­get, för att det ska vara möj­ligt att trick­sa med be­tal­ning­ar­na.
Al­ter­na­ti­vet hade va­rit att be riks­da­gen höja ta­ket. Det hade va­rit är­li­ga­re. När den svens­ka eko­no­min är så stark i grun­den hade det inte va­rit far­ligt att göra det,

Läs mer här: Siffertricksande räd­dar bud­get­ta­ket

kommentarer