Svenska ma­tens mer­vär­den

Opinion

Jul­skin­kan ska vara svensk, an­ser allt fler. Men även om svensk gris­upp­föd­ning ökat nå­got det se­nas­te året ef­ter att svens­kar­na kö­per mer svenskt kan det bli brist på svensk jul­skin­ka. Bara 60 pro­cent av gris­köt­tet är svenskt i dag. För bara 15 år se­dan var det näs­tan 100 pro­cent.
Trots att svens­ka kon­su­men­ter vi­sat sig mer med­vet­na om den svens­ka ma­tens mer­vär­den har lant­bru­kar­na det svårt eko­no­miskt. Un­der året har näs­tan en mjölk­bon­de lagt ned verk­sam­he­ten var­je vec­ka.

Med tan­ke på si­tu­a­tio­nen för mjölk­bön­der­na är det inte för­vå­nan­de att bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk mjölk ta­git ini­tia­ti­vet till en bok om den svens­ka ma­ten. Jour­na­lis­ten Chris­ter Isaks­son har va­rit re­dak­tör för Ma­ten och mo­ra­len (Eker­lids för­lag) med un­der­ru­bri­ken ”Ska vi pro­du­ce­ra livs­me­del i Sverige?” 15 makt­ha­va­re och de­bat­tö­rer ger sin bild av fram­ti­den för det svens­ka lant­bru­ket, och den är för­vå­nan­de sam­stäm­mig – i ord.
Lands­bygds­mi­nis­ter Sven-Erik Bucht (S) vill ex­em­pel­vis ”öka livs­me­dels­pro­duk­tio­nen i Sverige”. Men vad den livs­me­dels­stra­te­gi han ut­lo­vat till vå­ren kom­mer att in­ne­hål­la för att nå dit skri­ver han in­get om.
Mer­vär­de­na för svens­ka livs­me­del ra­das upp av Svensk Mjölks ord­fö­ran­de Pal­le Borg­ström i för­or­det. Unikt fris­ka kor, lägst an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ning inom EU, den mest kli­mat­smar­ta livs­me­dels­pro­duk­tio­nen i värl­den och mind­re mil­jö­på­ver­kan

Läs mer här: Svenska ma­tens mer­vär­den

kommentarer