Sverige be­hö­ver goda fö­re­tag

Opinion

Var­för är det så många utan­för bank­kon­to­ret på Södra För­stads­ga­tan i Mal­mö und­rar jag? Jo, bank­kun­der som inte har in­ter­net el­ler möj­lig­het att göra af­fä­rer över nä­tet köar utan­för den över­ful­la ban­ken för att få ma­nu­ell hjälp.
En an­nan stor bank mins­kar an­ta­let bank­kon­tor och ban­ko­ma­ter för att öka av­kast­ning­en.
Jag tar bank­kon­to­ren som ex­em­pel för att visa vad som hän­der när fö­re­ta­gen hö­jer kra­vet på av­kast­ning från 15 till 20 pro­cent. Högt av­kast­nings­krav in­ne­bär att ak­tie­ä­gar­na för­vän­tas få till­ba­ka sina peng­ar snabbt men i gen­gäld får bank­kun­der­na vän­ta län­ge i kön.

Det­ta kal­las styr­ning mot ak­tie­ä­gar­vär­de. Om ägar­na har krav på 20 pro­cents av­kast­ning in­ne­bär det att de krä­ver 15 kro­nor till­ba­ka om 15 år för att in­ve­ste­ra en kro­na i dag. Skul­le av­kast­nings­kra­ven i stäl­let lig­ga på 10 pro­cent krävs det i stäl­let fyra kro­nor till­ba­ka om 15 år. Fyra kro­nor till­ba­ka för var­je sat­sad kro­na räc­ker gott och väl.

Mot­sat­sen är styr­ning en­ligt intressentmodellen. Där är kun­der, de som ar­be­tar i fö­re­ta­get, un­der­le­ve­ran­tö­rer samt kommunen in­tres­sen­ter i fö­re­ta­get vid si­dan av ägar­na.
I det förs­ta fal­let är sam­häl­let till för fö­re­ta­gen. I den and­ra är fö­re­ta­gen till för sam­häl­let. Fö­re­ta­gen ska inte bara vara till för ak­tie­ä­gar­na.
Fö­re­ta­gen

Läs mer här: Sverige be­hö­ver goda fö­re­tag

kommentarer