Tak­tiskt skat­te­ut­spel

Opinion

”Sty­ret” i re­gio­nen, S+MP, vill höja skat­ten med 30 öre. Men för att som mi­no­ri­tet få ige­nom för­sla­get görs en tak­tisk ma­nö­ver. Hela skat­te­höj­ning­en, 750 mil­jo­ner, av­sätts till ett ”till­gäng­lig­hets­pa­ket” för att bland an­nat få bort de väx­an­de kö­er­na i vår­den.
Utan skat­te­höj­ning­en kla­ras den lö­pan­de verk­sam­he­ten. Vis­ser­li­gen mås­te ett åt­gärds­pa­ket för att dra ned kost­na­der­na ge­nom­fö­ras och ett ef­fek­ti­vi­ser­ings­krav på en pro­cent för alla verk­sam­he­ter åter­in­förs. Att av­skaf­fa det­ta för­ra året var ett stort miss­tag. Men det har gått att räk­na upp kost­na­der­na med oli­ka in­dex utan att höja skat­ten och ändå få en bud­get i ba­lans i det för­slag med gul­rö­da band om­kring som re­gi­on­rå­den An­ders Åkes­son och Henrik Frit­zon pre­sen­te­ra­de för pres­sen i går.
Op­po­si­tio­nen har va­rit med i bud­get­pro­ces­sen det här året och är där­för väl in­läst på för­ut­sätt­ning­ar­na. Men de mot­sät­ter sig höjd skatt för den sär­skil­da sats­ning­en på att få bort köer, mins­ka över­be­lägg­ning­en, stär­ka can­cer­vår­den och för­bätt­ra ar­bets­mil­jön – nå­got som inte ryms i sty­rets bud­get utan skat­te­höj­ning.
Någ­ra nya stat­li­ga peng­ar räk­nar inte re­gio­nen med, trots fi­nans­mi­nis­terns be­dy­ran­den att det finns nya peng­ar i stats­bud­ge­ten. Men när re­gi­on­eko­no­mer­na räk­nat blir det in­get net­to.
Hu­vud­de­len av stats­bi­dra­gen är spe­ci­al­des­ti­ne­ra­de till sär­skil­da än­da­mål som kos­tar minst

Läs mer här: Tak­tiskt skat­te­ut­spel

kommentarer