Till­sätt kom­mis­sion

Opinion

Att in­te­gre­ra de flyk­ting­ar som nu kom­mit i ovän­tat stort an­tal hör till de sto­ra ut­ma­ning­ar­na för sam­häl­let. Om det rå­der ingen stör­re oenig­het, men när Fi­nans­po­li­tis­ka rå­det ock­så kon­sta­te­rar det har det ex­tra stor tyngd.
Det vik­ti­gas­te är, en­ligt rå­det och de fles­ta be­dö­ma­re, att de som in­vand­rar snabbt kom­mer i jobb. För att nå det må­let mås­te den rå­dan­de po­li­ti­ken om­prö­vas. I dag tar det sju år för den ge­nom­snitt­li­ge flyk­ting­in­vand­ra­ren att få jobb. Det är all­de­les för lång tid.
Den sto­ra flyk­ting­ström­men är in­get ”fun­da­men­talt hot mot väl­färds­sta­ten” el­ler ris­ke­rar en ”sy­stem­kol­laps”, en­ligt rå­dets ord­fö­ran­de pro­fes­sor John Hass­ler. Det in­ne­bär en in­di­rekt po­le­mik mot bå­den re­ger­ings­med­lem­mar och and­ra de­bat­tö­rer.
Det är ock­så för­sla­gen han skis­sar på och som han an­ser att en sär­skild kom­mis­sion bor­de ut­ar­be­ta mera i de­talj.
Ex­em­pel­vis mås­te nya jobb­ty­per med läg­re lö­ner släp­pas fram. Många av flyk­ting­ar­na har inte och kan re­a­lis­tiskt sett inte hel­ler skaf­fa sig tre­å­rig gym­na­sie­kom­pe­tens, som i dag krävs för de fles­ta jobb.
Läg­re lö­ner för vis­sa ty­per av jobb ris­ke­rar inte att ”spil­la över” på den or­di­na­rie arbetsmarknaden, en­ligt Hass­ler, tvärt­emot vad Ste­fan Löfven be­fa­rar.
Det är stör­re risk för Löfvens upp­må­la­de hot om ett ”skugg­sam­häl­le” av låg­av­lö­na­de om inte

Läs mer här: Till­sätt kom­mis­sion

kommentarer