Tryck­fri­he­ten ho­tas

Opinion

I år fi­rar värl­dens älds­ta tryck­fri­hets­lag­stift­ning 250 år. 1766 fast­ställ­de den svens­ka riks­da­gen den grund­lag som ef­ter någ­ra mo­der­ni­ser­ing­ar fort­fa­ran­de är tryck­fri­hets­för­ord­ning­en som ger ” var­je svensk med­bor­ga­res rätt att, utan någ­ra av myn­dig­het el­ler an­nat all­mänt or­gan i för­väg lag­da hin­der, ut­gi­va skrif­ter”. Då var tryck­fri­he­ten unik. Fort­fa­ran­de är det långt ifrån över­allt som den gäl­ler och på få plat­ser lika all­om­fat­tan­de som i Sverige.
Tvärt­om är det på många plat­ser i värl­den far­ligt, bok­stav­li­gen livs­far­ligt, att skri­va fritt. Or­ga­ni­sa­tio­nen Re­port­rar utan grän­ser har pub­li­ce­rat två rap­port om lä­get i värl­den för­ra året. De är skräm­man­de läs­ning.
2015 dö­da­des 110 jour­na­lis­ter. Minst 67 mör­da­des på grund av sin jour­na­lis­tis­ka gär­ning. Ter­ror­då­det mot tid­skrif­ten Char­lie Hebdo är ett ex­em­pel på mord på jour­na­lis­ter. Flest dö­da­des i In­di­en och Irak.
Un­der för­ra året kid­nap­pa­des många jour­na­lis­ter, fram­för­allt i krigs­om­rå­den som Sy­ri­en och Je­men. 54 jour­na­lis­ter hålls som giss­lan, de fles­ta av Daesh (IS). An­ta­let kid­napp­ning­ar öka­de för­ra året med en tred­je­del.
Även sta­ter fängs­lar jour­na­lis­ter. 153 per­so­ner sit­ter i fäng­el­se på grund av nå­got de skri­vit. Flest sit­ter i ki­ne­sis­ka fäng­el­ser med Egyp­ten som tvåa.
I Tur­ki­et ökar an­ta­let fängs­la­de jour­na­lis­ter. Före jul greps de båda jour­na­lis­ter­na Can Dündar och Erdem Gül och an­kla­ga­des

Läs mer här: Tryck­fri­he­ten ho­tas

kommentarer