Tur­ki­et drab­bas hårt av IS/Daesh-ter­ror

Opinion

En själv­mords­bom­ba­re ut­lös­te av allt att döma den bomb som tog minst tio liv i Is­tan­bul och or­sa­ka­de att minst 15 män­ni­skor ska­da­des, bland dem fle­ra tu­ris­ter från Tysk­land och Nor­ge. Det­ta var ett i en gans­ka lång rad som drab­bat Tur­ki­et och där Daesh/IS miss­tänks lig­ga bak­om, där bomb­at­ten­ta­tet mot en freds­de­mon­stra­tion i An­ka­ra i ok­to­ber som dö­da­de 103 män­ni­skor är det värs­ta.
Pre­si­dent Er­do­gan an­kla­gar själv in­di­rekt IS/Daesh med for­mu­ler­ing­en ”sy­risk bak­grund”. Med den kän­ne­do­men bor­de han ägna mer av sin kraft åt att be­käm­pa ter­ror­grup­pen istäl­let för att bom­ba i den kur­dis­ka de­len av Tur­ki­et.
Det fri­brev han fick av Nato att an­gripa ter­ro­ris­ter var för Nato ett sätt att stär­ka kam­pen mot Daesh, men Erdogans syf­te var att ge­nom an­grepp på kur­dis­ka PKK stär­ka sin ställ­ning i det ny­val som han såg till blev nöd­vän­digt.
Han lyc­ka­des bara del­vis med sitt mål. Men kri­get mot kur­der­na trap­pas hela ti­den upp, trots att freds­för­hand­ling­ar­na, som Er­do­gan av­bröt, hade kom­mit gans­ka långt mot en upp­gö­rel­se som skul­le lett till be­stå­en­de fred och öka­de rät­tig­he­ter för det kur­dis­ka fol­ket.
Ef­ter ännu en IS-bomb mot ci­vi­la, den här gång­en i tu­rist­tä­ta kvar­ter, bor­de Er­do­gan inse att hans fi­en­de är ter­ro­ris­ter­na i Daesh/IS,

Läs mer här: Tur­ki­et drab­bas hårt av IS/Daesh-ter­ror

kommentarer