Upp­fin­ning­ar­nas mo­der

Opinion

Kri­ser krä­ver kre­a­ti­vi­tet. Där­för är det inte alls omöj­ligt att det i da­gens tur­bu­lens for­mas för­slag som vi­sar sig lång­sik­tigt klo­ka.
Miss­för­stå mig inte. Själv­klart hade vi kla­rat oss bätt­re utan krig, för­tryck och män­ni­skor som tving­as läm­na sin hem­bygd. Men kri­sen kan ha det goda med sig att vi tving­as tän­ka till och tän­ka om när det gäl­ler oli­ka sam­hälls­sy­stem och po­li­tis­ka lös­ning­ar.
Där­för är det möj­ligt, ja, jag vå­gar till och skri­va tro­ligt, att vi när vi om någ­ra år har di­stans till da­gens dra­ma­tik, kon­sta­te­rar att vi fak­tiskt kla­ra­de av att ta emot män­ni­skor i be­hov av skydd på ett an­stän­digt och mo­ra­liskt rik­tigt sätt och sam­ti­digt gjor­de för­änd­ring­ar som vi bor­de ha gjort även utan krig och kris.

Boverket kom i för­ra vec­kan med för­slag om för­änd­ra­de reg­ler för byg­gan­de. Skä­let är up­pen­bart. Vi be­hö­ver snabbt få fram enk­la­re bo­stä­der för alla som är i akut be­hov av bo­en­de.
Just nu finns be­ho­vet i stör­re de­len av lan­det, men egent­li­gen är det ingen ny fö­re­te­el­se. Un­der se­na­re år har mot­sva­ran­de ett helt Lands­kro­na flyt­tat till Stock­holm var­je år. Trots des­sa 40 000 nya in­vå­na­re per år har det un­der lång tid va­rit brist på ar­bets­kraft inom

Läs mer här: Upp­fin­ning­ar­nas mo­der

kommentarer