”Vad syss­lar vi med på jor­den?”

Opinion

På mor­go­nen när jag kör bar­nen till sko­lan el­ler till pend­lar­par­ker­ing­en så bru­kar ra­di­on stå på ”Gry, An­ders med vän­ner”. Ett mor­gon­pro­gram med Gry Fors­sell och An­ders Ti­mell där den all­tid lika klo­ke Mi­ka­el Torn­ving gästpratar. I mor­se sa han nå­got som fast­na­de i min­net: ”Vad syss­lar vi med på jor­den?”
Re­so­ne­mang­et hand­la­de egent­li­gen om ufon, men det jag fast­na­de för var vad ut­om­jord­ing­ar skul­le tän­ka om oss män­ni­skor. Även om jag är över­ty­gad om att det finns liv i uni­ver­sum, så tror jag knap­past det finns vad vi skul­le kun­na kal­la för mänsk­ligt liv. Men ändå, om vi sä­ger att det finns ut­om­jord­ing­ar och om de flög för­bi och tit­ta­de ner på jor­den, skul­le de vil­ja lan­da här då?

I år­hund­ra­den har män­ni­skor äg­nat sin tid här på jor­den till att för­gö­ra var­and­ra, ja, näs­tan se­dan mänsk­lig­he­tens upp­komst. Mil­jon­tals män­ni­skor har fått sät­ta li­vet till från Tro­jans­ka kri­get för över 3000 år se­dan till da­gens krig i Sy­ri­en.
Om man räk­nar ihop hur många som har dött i de krig vi kän­ner till, så hand­lar det san­no­likt om 300-400 mil­jo­ner män­ni­skor. Hur många yt­ter­li­ga­re som har om­kom­mit på flykt från krig, ge­nom svält, sjuk­do­mar och allt an­nat som krig

Läs mer här: ”Vad syss­lar vi med på jor­den?”

kommentarer