Väntar en skatte­re­volt?

Opinion

Hur kan skatterna vara så höga i Sve­ri­ge utan att det sker nå­gon skatte­re­volt? Oav­sett vad man själv tyc­ker om vil­ken skat­te­ni­vå som är lämp­lig så är det en in­tres­sant och be­fo­gad fråga. Skat­te­ut­taget i Sve­ri­ge är bland de största i världen. Hur har det kun­nat bli möj­ligt?
Ett svar på frå­gan är att skatten dras med så­dan ad­mi­nist­ra­tiv smi­dig­het att man knappt mär­ker när det sker. In­gen myn­dig­het har en­ga­ge­rat sig i för­enklings­ar­be­te med så­dan kraft som Skat­te­ver­ket.
Förr in­ne­bar de­kla­ra­tionen en helg med kvit­ton och ve­ri­fi­ka­tioner ut­bredda över hela mat­sals­bordet. i dag är det för de flesta inte myc­ket mer än ett SMS om att alla färdiguträknade siff­ror stämmer. Skat­te­ut­taget sker med en au­to­ma­tik som inte in­bjuder till upp­märk­sam­het.

Men den grund­läg­gan­de för­ut­sättningen för vil­ket skat­te­ut­tag som ac­cep­teras handlar rim­li­gen om en mer kon­kret fråga: vad får man för pengarna?
Skatten är med­lems­av­giften i sam­häl­let. Att av­giften är ofrån­kom­lig är lätt att be­gripa, men är fö­re­ningen väl­skött och står av­giftens stor­lek i pa­ri­tet med de för­måner som med­lem­skapet er­bjuder? Håller tjänsterna så god kva­li­tet att man inte be­höver köpa dem pri­vat – fun­gerande äld­re­om­sorg, barn­om­sorg, en bra skola och en på­lit­lig sjuk­för­säkring? Är kost­naden via skatt­se­deln rim­lig? Det är

Läs mer här: Väntar en skatte­re­volt?

kommentarer