Vik­tigt WTO-av­tal

Opinion

Världs­han­dels­or­ga­ni­sa­tio­nen WTO har för­hand­lat om öpp­na­re han­del i en om­fat­tan­de pro­cess, Do­ha­run­dan, ända se­dan 2001. För två år se­dan lyc­ka­des WTO enas om ett mind­re av­tal, om för­enk­la­de han­dels­pro­ce­du­rer. Av­ta­let som slöts i Na­i­ro­bi da­gar­na före jul var be­tyd­ligt vik­ti­ga­re och be­ty­der fram­för­allt att ex­port­sub­ven­tio­ner vid livs­me­dels­ex­port för­bjuds.
Am­bi­tio­nen med Do­ha­run­dan var ett nytt all­om­fat­tan­de av­tal om världs­han­deln som skul­le om­fat­ta både va­ror och tjäns­ter, både livs­me­del och pa­tent­rät­tig­he­ter. Ef­ter­som så myc­ket skul­le gå i lås sam­ti­digt har för­hand­ling­ar­na inte kom­mit nå­gon vart.
Först när en ny WTO-chef, Ro­ber­to Azevêdo, tog över och bör­ja­de ar­be­ta steg­vis med om­rå­de för om­rå­de bör­ja­de re­sul­ta­ten när­ma sig. På Bali för två år se­dan kom det förs­ta kon­kre­ta re­sul­ta­tet. I Na­i­ro­bi nu kom ett än vik­ti­ga­re av­tal.
För­ut­om det hi­sto­ris­ka av­ta­let om livs­me­dels­han­deln ena­des WTO ock­så om ett av­tal som för­läng­er och stär­ker av­ta­let som ska ge de minst ut­veck­la­de län­der­na (LDC) sär­skil­da för­må­ner inom världs­han­deln. Dess­utom slöt en grupp län­der som står för 90 pro­cent av han­deln med IT-pro­duk­ter ett av­tal om mins­ka­de tul­lar på det om­rå­det.
Men vik­ti­gast var av­ta­let som ome­del­bart för­bju­der ex­port­stöd vid livs­me­dels­han­del. Många län­der har dum­pat sina över­skott, vil­ket sla­git hårt mot många ut­veck­lings­län­ders jord­bruk. Des­sa får ett par år

Läs mer här: Vik­tigt WTO-av­tal

kommentarer