Fel med ny spår­skatt

Opinion

Sverigeforhandlingen kal­las de två ut­re­dar­na av hög­has­tig­hets­spår mel­lan Stock­holm och Mal­mö/Gö­te­borg. Att de i sitt förs­ta del­för­slag slår fast att ”den störs­ta de­len av kost­na­der­na kom­mer att be­hö­va fi­nan­sie­ras med stat­li­ga an­slag” är väl­kom­met. Ibland har för­hopp­ning­ar­na på att hit­ta an­nan fi­nan­si­er­ing, främst ge­nom att kom­mu­ner och re­gio­ner be­ta­lar, ver­kat höga. Nu lan­se­ras ock­så del­vis lå­ne­fi­nan­si­er­ing som en möj­lig lös­ning. För ett så stort pro­jekt som ska an­vän­das un­der så lång tid är det inte orim­ligt.
Där­emot är tan­kar­na på en ny ”till­fäl­lig in­fra­struk­tur­skatt” helt ga­len. Var­för ska just de som bor­ t ex Lund och Hässleholm be­ta­la en sär­skild skatt för in­ve­ster­ing­ar som främst kom­mer stor­stä­der­na till nyt­ta? Stock­hol­mar­na be­ta­lar ju ingen sär­skild skatt för vär­de­steg­ringen på fas­tig­he­ter­na där är ex­tra stor på grund av sta­tens alla sats­ning­ar i Stock­holm – på myn­dig­he­ter, mu­se­er, tun­nel­ba­na med mera!
Att kom­mu­ner­na mel­lan de tre stor­stä­der­na kom­mer att få be­grän­sad nyt­ta av den nya järn­vä­gen vi­sas av att ut­re­dar­na som vän­tat kon­sta­te­rar att ”den kommersiella tra­fi­ken kom­mer dock san­no­likt inte att vara ak­tu­ell på alla de or­ter där nya sta­tio­ner byggs”. Det har nog va­rit klart för de fles­ta, utom möj­li­gen för­hopp­nings­ful­la kom­mu­nal­råd och re­gi­on­råd, men ut­re­dar­nas tyd­li­ga slut­sats är ändå väl­kom­men. Det

Läs mer här: Fel med ny spår­skatt

kommentarer