För övrigt

Opinion

Alliansregeringen vann ret­ro­ak­tivt en vik­tig strid mot EU-kom­mis­sio­nen. EU-dom­sto­len gav Sverige rätt i den svenska kri­ti­ken att EU-kommissionen va­rit för lång­sam med att in­fö­ra kri­te­ri­er för vil­ka hor­mon­stö­ran­de äm­nen som ska klas­sas som far­li­ga. Ef­ter­som så­da­na äm­nen finns inte bara i be­kämp­nings­me­del utan ock­så i klä­der och smink är dom­sto­lens ut­slag vik­tigt.

Läs mer här: För övrigt

kommentarer