Fullt i kommunens skolor och förskolor

MALMÖ Malmös nuvarande lokaler för förskola, grundskola och gymnasium utnyttjas väl och det finns få möjligheter att få plats för fler förskolebarn eller elever – om man inte struntar i kommunens egna riktlinjer för hur stora ytor som behövs

Det framgår av en kapacitetsutredning som landar på politikernas bord i morgon.
Det är kommunens lokalenhet Lokaler i Malmö, Lima, har i undersökningen gått igenom stadens pedagogiska lokaler – runt 250 förskolor, 70 grundskolor och elva gymnasieskolor – för att se vilken kapacitet de egentligen har. Bra att veta när befolkningen ökar och staden behöver fler platser i förskola och skola.
Men tjänstemännen sammanfattar utredningen med att kommunens pedagogiska lokaler generellt har en hög lokaleffektivitetet och att förtätningsmöjligheterna är små – om man inte överger de riktlinjer/nyckeltal kommunen hittills gått efter vad gäller ytor för förskolor och uteyta för grundskolor.
”Om ytterligare förtätning ska vara genomförbar är en revidering av nyckeltal och riktlinjer avseende lekyta inomhus och utomhus för förskoleverksamhet samt uteyta (friyta) för grundskoleverksamhet den enda möjligheten”, skriver tjänstemännen i beslutsunderlaget till politikerna i kommunstyrelsen.

När det gäller förskolorna så påpekar tjänstemännen att inga av de nyckeltal som används i dag är tvingande. Det är att betrakta som råd från miljöförvaltningen, råd som poliitkerna i

Läs mer här: Fullt i kommunens skolor och förskolor

kommentarer