Hög tid att ge svar, Anna Johansson!

Opinion

In­fra­struk­tur­mi­nis­ter Anna Johansson (S) kom till slut till Öre­sunds­re­gio­nen för att stå till svars för be­slu­tet om id-kon­trol­ler före över­far­ten till Sverige. Hon kom en vec­ka för sent, men bätt­re sent än ald­rig.
Ännu bätt­re hade det va­rit om hon ock­så hade haft någ­ra be­sked med sig. Det hade hon inte. Hon hade över­lägg­ning­ar med sin dans­ka kol­le­ga och träf­fa­de på ef­ter­mid­da­gen re­pre­sen­tan­ter för både Re­gi­on Skåne och Mal­mö kom­mun lik­som pend­lar­fö­re­ning­en. För­hopp­nings­vis fick hon så tyd­li­ga sig­na­ler (det nya mo­de­or­det) att hon kan åka till­ba­ka till re­ger­ing­en och fö­re­slå tyd­li­ga be­slut som lind­rar den omöj­li­ga si­tu­a­tio­nen i Öre­sunds­re­gio­nen.
Det är någ­ra frå­gor som Anna Johansson och rege-ring­en mås­te ge svar på – snabbt.
• Hur län­ge ska spär­rar­na mel­lan Sverige och Dan­mark vara kvar? ”Inte läng­re än nöd­vän­digt” är inte till­räck­ligt svar.
• Kom­mer sta­ten att stå för kost­na­der­na för de kon­se­kven­ser som re­ger­ings­be­slu­tet har fått, fram­för­allt för Skå­ne­tra­fi­ken? Det är det enda rim­li­ga
• Har Anna Johansson gett be­sked om att alla i Sverige gil­ti­ga le­gi­ti­ma­tio­ner ska gäl­la ock­så för trans­por­törs­an­sva­ret, så inte svens­ka pen­sio­nä­rer med bank-id väg­ras kom­ma till­ba­ka till Sverige?
Ef­ter att, sent om­si­der, ha be­sökt re­gio­nen och lyss­nat på de be­rör­da är det hög tid att ge be­sked.

Läs mer här: Hög tid att ge svar, Anna Johansson!

kommentarer