Kommunekonomin fortsatt darrig

Lund Bättre men inte bra och värre blir det. Så kan kommunens senaste delårsrapport sammanfattas.

I den aktuella prognosen beräknas helårsresultatet till tolv miljoner kronor, vilket är 17 miljoner lägre än budget.

Men det är trots allt en förbättring eftersom resultatet i prognosen från mars beräknades till minus två miljoner.
Samtidigt påpekar kommunkontoret att det sedan budgetbeslutet i juni kommit fram faktorer som försämrar kommunens ekonomi med cirka 100 miljoner från och med nästa år, en summa som inte är budgeterad
40 miljoner utgörs då av mindre skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning till följd av lägre befolkningstillväxt.
27 miljoner beror på ökade kostnader för försörjningsstöd och externt köpt vård och 21 miljoner förklaras av uteblivna riktade statsbidrag för lågstadiesatsningen genom att kommunen inte kan möta motprestationskraven.
Enligt prognosen är det nämndernas ökade nettokostnader som kommer att svara för den största negativa avvikelsen i årets resultat.

Kostnaderna beräknas nu bli 55 miljoner högre än budget, vilket i och för sig är bättre än de 64 miljoner det talades om i den förra prognosen.
Nämnderna har sedan dess upprättat åtgärdsplaner efter begäran från kommunstyrelsen.
Kostnadsökningen vägs delvis upp av återbetalade försäkringspremier med 41 miljoner, men samtidigt ökar pensionskostnaderna samtidigt som skatteintäkter och statsbidrag sjunker.
Störst negativ avvikelse för helåret väntar

Läs mer här: Kommunekonomin fortsatt darrig

kommentarer