Läxhjälp i skolan för alla

Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alla elever ska få bättre möjligheter att nå kunskapsmålen. Nu ställer regeringen krav på att alla huvudmän, både för kommunala och fristående skolor, ska bli skyldiga att erbjuda elever läxhjälp. I den ekonomiska vårpropositionen kommer regeringen att avisera ett förslag om att 400 miljoner kronor årligen från och med 2015 ska användas för obligatorisk läxhjälp i skolorna. Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, 13 mars 2014

kommentarer