Pressad personal i landstinget hinner inte anmäla vårdskador

”Analys av avvikelserapportering” berättar att mellan 2012 och 2014 har antalet rapporterade avvikelser i Landstinget Västernorrland minskat med en tredjedel, eller från 10 594 stycken till 7 102. Rapporten drar slutsatsen att minskningen inte rimligen speglar ett förbättrat patientsäkerhetsläge. Via journalgranskning, anmälningar och klagomål upptäcks händelser som borde ha resulterat i en dokumenterad avvikelse, men som inte rapporterats. Stickprov visar även att vissa vårdskador inte alls eller sällan rapporteras, som till exempel trycksår och vårdrelaterade infektioner.

Läs mer här: Pressad personal i landstinget hinner inte anmäla vårdskador

kommentarer