Prop. 2017/18:48 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

I propositionen föreslår regeringen lagändringar i syfte att genomföra
Europeiska unionens råds direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om
samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd
till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande
av beslut 95/553/EG.

Läs mer här: Prop. 2017/18:48 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

kommentarer