Regeringen stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom fem nya etappmål

Regeringen har beslutat om nya etappmål inom miljömålssystemet för att stärka den biologiska mångfalden och livsviktiga ekosystemtjänster till 2020. Etappmålen omfattar följande fem områden: helhetssyn på markanvändningen, skydd av land- sötvatten-och marina områden, miljöhänsyn i skogsbruket, ett variationsrikt skogsbruk och dialogprocess i ett nationellt skogsprogram.Pressmeddelande: Regeringen stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom fem nya etappmålEtappmål om biologisk mångfald Miljödepartementet, 28 februari 2014

kommentarer