Svag Löfven på första maj

Opinion

Första maj började inte så bra för Ste­fan Löfven. Svensk väl­jar­o­pi­ni­on visade un­der 26 pro­cents stöd för S i ap­ril. För väns­ter­blocket sam­man­ta­get har stödet inte varit läg­re se­dan 1979, in­nan MP bil­dades.
Nu är nog Löfven härdad av låga opi­ni­ons­siff­ror, och han hade i alla fall tur med vä­dret den­na första maj. Men hans första maj-tal var näs­tan lika svagt på för­slag som opi­ni­ons­siff­rorna. Det mest kon­kreta han hade för att möta ar­bets­lös­heten var 5 000 nya be­red­skaps­jobb fram till 2020. Det leder inte till att målet om lägst ar­bets­lös­het i EU nås.
En­bart för­ra året an­län­de mer än 50 000 låg- el­ler out­bil­dade flyk­tingar till Sve­ri­ge. De kommer att ha stora svå­rig­heter att komma in på ar­bets­mark­naden om inte ra­di­kala för­änd­ringar av för­ut­sätt­ningarna görs. Då räc­ker inte 5 000 stat­liga be­red­skaps­jobb långt.
Mer of­fen­siv än Löfven var LO:s ord­fö­ran­de Karl-Pet­ter Thor­walds­son som talade i Mal­mö. Han fram­höll Mal­mö som ett fö­re­dö­me, trots att ar­bets­lös­heten är hög­re än ge­nom­snitt­ligt i landet och an­delen so­ci­al­bi­drags­ta­ga­re är näs­tan högst i landet.
Även i öv­rigt var han då­ligt på­läst. Han för­sökte bunta ihop Sverigedemokraterna med Mo­de­raterna och Alliansen, men på­stå­en­det att SD all­tid röstar som M i riks­dagen är falskt. För­ra året röstade SD

Läs mer här: Svag Löfven på första maj

kommentarer