Svårt förnya politiken

Opinion

*Att kon­sta­te­ra bris­ter i de­mo­kra­tin är lätt. Där­emot är det svårt att kom­ma på för­slag som verk­li­gen får de­mo­kra­tin att fun­ge­ra bätt­re.
Det vi­sas av De­mo­kra­ti­ut­red­ning­ens be­tän­kan­de som ut­re­da­ren Olle Wäst­berg läm­na­de i går. Han pe­kar på par­ti­er­nas säm­re för­ank­ring i dag – mer än en mil­jon med­lem­mar har för­svun­nit de se­nas­te 25 åren – och på att det som kan kal­las sva­ga grup­per är un­der­re­pre­sen­te­ra­de både som väl­ja­re och som val­da till oli­ka för­tro­en­de­upp­drag. Men de kon­kre­ta för­sla­gen gör ty­värr gans­ka lite för att verk­li­gen för­stär­ka de­mo­kra­tin.
Det mest upp­märk­sam­ma­de för­sla­get är att låta någ­ra kom­mu­ner prö­va att låta 16-år­ing­ar rös­ta i kom­mun­va­len. Det finns ar­gu­ment för, men det finns ett av­gö­ran­de skäl emot. Röst­rät­ten och val­bar­he­ten bör vara kopp­la­de till myn­dig­hets­ål­dern.
Att in­fö­ra ett sy­stem med ”folk­mo­tion”, som i Fin­land, där en­skil­da med­bor­ga­re med stöd av minst en pro­cent av väl­jar­na skul­le få läg­ga mo­tio­ner di­rekt till riks­da­gen skul­le knap­past få fler po­li­tiskt oen­ga­ge­ra­de att bli ak­ti­va. Det skul­le sna­ra­re loc­ka lob­by­is­ter, som skul­le få en ny möj­lig­het att på­ver­ka.
Å and­ra si­dan bi­fal­les bara en dryg pro­cent av alla riks­dags­le­da­mö­ter­nas mo­tio­ner, och få av med­bor­gar­för­sla­gen i de kom­mu­ner som in­fört det­ta sy­stem le­der hel­ler till nå­gon åt­gärd. Så

Läs mer här: Svårt förnya politiken

kommentarer