Trafikverket redovisar regeringsuppdrag fossilfritt flyg

Trafikverket fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att genomföra en förstudie. Den belyser i vilken utsträckning den statligt upphandlade flygtrafiken kan bidra till målsättningen om att minska flygets klimatpåverkan.

Läs mer…

kommentarer