Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur

I dag lämnas propositionen ”Lättare att läsa” till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling från och med 2015. Regeringen föreslår samtidigt att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas.Prop. 2013/14:134 Lättare att läsaPressmeddelande: Myndigheten för tillgängliga medier tar över ansvaret för lättläst litteraturLättläst: Sammanfattning av proposition Lättare att läsa Kulturdepartementet, 18 mars 2014

kommentarer