Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer för perioden 2018–2022. Det övergripande målet för strategin är att bidra till trygga, rättvisa och inkluderande demokratiska samhällen där allas lika rättigheter skyddas och respekteras. Strategin omfattar de medel som årligen anslås i regleringsbrev för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt för Folke Bernadotteakademin.

Läs mer här: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022

kommentarer